Posted in PREHRANSKE BUČE

BUČA: Jagode so polne kemikalij.

imagesZ7ARAWTH

KOMENTAR:

Sadje pridelujejo na več različnih načinov, danes obstajajo konvencionalna, integrirana in ekološka pridelava.

Konvencionalna (intenzivna) pridelava se je razvila vzopredno z napredkom življenja in hkrati s potrebo po večjih donosih in dobičkih. Za to pridelavo je značilna intenzivna raba tal, uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev. Ta način pridelave mora spoštovati in upoštevati osnovno kmetijsko zakonodajo.

Integrirana pridelava je naravi prijazen način pridelave. Z uporabo naravnih virov in mehanizmov zmanjšujejo negativne vplive kmetovanja na okolje in zdravje ljudi ter omogoča pridelavo kakovostnega in zdravega sadja. Uravnoteženo se izvajajo agrotehnični ukrepi, ob upoštevanju gospodarskih, ekoloških in toksikoloških dejavnikov in nadzorovani uporabi gnojil. Prednost imajo naravni ukrepi, uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev je omejena in strokovno utemeljena. Gensko spremenjenih organizmov se ne uporablja.

Ta način mora poleg osnovno kmetijske zakonodaje upoštevati tudi zakonodajo za integrirano pridelavo in poteka pod rednim nadzorom pooblaščenih certifikacijskih organov in Uprave RS za varno hrano.

Uradni državni znak za integrirane pridelke:

integrirana-pridelava-sadja[1]

Znak za slovenko integrirano pridelavo sadja (sinička):

sinicka[1]

Ekološka (biološka) pridelava je način trajnostnega kmetovanja, ki uporablja samo naravne in naravi prijazne pridelovalne postopke, ohranja naravne vire, kot so tla in voda ter nas spodbuja k odgovornemu ravnanju z naravo. Ekološki pridelki so pridelani z uporabo naravnih metod za zatiranje bolezni, škodljivcev in plevela, brez pesticidov in lahkotopnih mineralnih gnojil. Gensko spremenjeni organizmi se ne uporabljajo.

Ta način pridelave mora spoštovati in upoštevati strogo ekološko zakonodajo in poteka pod rednim nadzorom pooblaščenih certifikacijskih organov ter Uprave RS za varno hrano.

Uradni državni znak za ekološke pridelke:

EKO_certifikatlogo[1]

Uradni evropski znak za ekološko pridelavo:

eu_organic_products[1]

Evropska agencija za varno hrano (EFSA) je za vsa živila določila mejno vrednost ostankov pesticidov (MRL), ki ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.

Raziskave niso pokazale bistvenih razlik v vsebnosti vitaminov, mineralov in antioksidantov med ekološkim in integriranimi pridelki oz. živili. Ugotovili so, da je vsebnost različnih hranil bolj ali manj odvisna predvsem od sorte in zrelosti sadja (npr. jagod).

 

Uživajte ob okusni in kakovostni hrani in pijači!

Avtor:

Dr. Špela Može Bornšek, univ. dipl. inž. živ. tehnol. VSE PRAVICE PRIDRŽANE